Contents

2019牛客多校8_B题算法日常[7/100]

题目

题目链接以及描述

2019牛客多校8_B题 https://cdn.jsdelivr.net/gh/wolfdan666/BlogPic/%E7%AE%97%E6%B3%95/2019%E5%B9%B4%E5%A4%9A%E6%A0%A1/%E7%89%9B%E5%AE%A2/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E5%9C%BA/B1.png

题意以及思路

https://cdn.jsdelivr.net/gh/wolfdan666/BlogPic/%E7%AE%97%E6%B3%95/2019%E5%B9%B4%E5%A4%9A%E6%A0%A1/%E7%89%9B%E5%AE%A2/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E5%9C%BA/B2.png

AC代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 100000 + 5;

int a[maxn], b[maxn], c[maxn];
int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
    /*c[i]记录的是a[i]的上一个位置加1的位置*/
    c[i] = b[a[i]]+1;
    b[a[i]] = i;
  }
  ll ans = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    ans += 1LL*(n-i+1)*(i-c[i]+1);
  }
  printf("%lld\n", ans);

  return 0;
}

每日一句叨叨

但求精进,无问西东